Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE WINKEL SHIMANO EUROPE B.V.

LEES DE VOLGENDE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DEZE VOORWAARDEN BEVATTEN BELANGRIJKE DETAILS OVER UW RECHTEN MET BETREKKING TOT EEN ACCOUNT DAT U BIJ ONS AANMAAKT OF PRODUCTEN DIE U BIJ ONS KOOPT.

 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op het aanmaken van een account en de aankoop van producten in de door Shimano Europe B.V. geëxploiteerde online winkel;
 2. Shimano/wij/onze: Shimano Europe B.V., gevestigd aan de High Tech Campus 92, 5656AG Eindhoven (Nederland), +31(0)40 2612600, e-mailadres: happytohelp.shimano@essentielbpo.com, KvK-nummer: 08076068, BTW-identificatienummer: NL 8065.41.763 B01;
 3. Consument/u/uw: een natuurlijke persoon die een account aanmaakt of producten koopt waarbij de handelingen van deze persoon niet worden verricht voor doeleinden die verband houden met diens handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Site: de online winkel van Shimano https://nl.gearshop.shimano.com/;
 5. Dag: kalenderdag;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor u om binnen de Bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
 7. Bedenktijd: de periode waarbinnen u gebruik kunt maken van uw Herroepingsrecht;
 8. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze Voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle consumentenaankopen van producten via de Site, inclusief het aanmaken van een account voor de Site. Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u een account bij ons aanmaakt of een product van ons koopt. Wij raden u aan een kopie van deze Voorwaarden uit te printen of digitaal op te slaan voor toekomstige raadpleging.
 2. Voordat u een account aanmaakt of een product koopt,wordt de tekst van deze Voorwaarden aan u beschikbaar gesteld, op zodanige wijze dat u de Voorwaarden gemakkelijk kunt opslaan.
 3. Elk van de bepalingen van deze Voorwaarden werkt afzonderlijk. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een voorkomend geval bent u verplicht met ons in overleg te treden ten einde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van de aangetaste bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

Artikel 3 – Accounts

 1. Om een aankoop via de Site te doen, kan u worden gevraagd persoonlijke informatie te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, verzendadres en betalingsinformatie.
 2. U bent verplicht ons juiste informatie te verstrekken en uw gegevens te allen tijde correct en up-to-date te houden.
 3. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en voor het onmiddellijk rapporteren van elke activiteit die plaatsvindt via uw account die niet door u is geïnitieerd aan happytohelp.shimano@essentielbpo.com. Hetzelfde geldt als u om een andere reden de indruk hebt dat uw account niet langer veilig is.

 

Artikel 4 – Bestellen

 1. Onze gehele bestelprocedure is in detail beschreven op de Site: https://nl.gearshop.shimano.com.
 2. De Site bevat volledige en nauwkeurige beschrijvingen van de aangeboden producten. De beschrijvingen zijn voldoende gedetailleerd om u in staat te stellen het aanbod goed te beoordelen. Indien wij gebruik maken van illustraties zijn deze illustraties een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Echter, wij zijn niet gebonden aan kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod.
 3. Hoewel wij alle in redelijkheid te vergen zorg betrachten om ervoor te zorgen dat de informatie op onze Site juist is, garanderen wij deze juistheid niet en behouden wij ons het recht voor om fouten of onnauwkeurigheden te corrigeren en deze informatie te allen tijde zonder kennisgeving te wijzigen of bij te werken.
 4. Onder voorbehoud van de bepalingen van lid 6 van dit artikel, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat u het aanbod van Shimano op de Site heeft aanvaard en voldoet aan de daarin gestelde voorwaarden.
 5. Indien u het aanbod van Shimano op de Site heeft aanvaard, zullen wij de ontvangst van uw aanvaarding van het aanbod zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.
 6. Wij kunnen ons - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen van uw vermogen om aan de betalingsverplichtingen te voldoen, alsmede van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien dat onderzoek ons goede gronden geeft om de overeenkomst niet aan te gaan, hebben wij het recht gemotiveerd een bestelling te weigeren of aan de uitvoering daarvan bijzondere voorwaarden te verbinden.
 7. Wij zullen u uiterlijk bij levering van het product de volgende informatie schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen, doen toekomen:
  1. het elektronische adres en kantooradres waar u klachten kunt indienen;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u gebruik kunt maken van het Herroepingsrecht, dan wel een duidelijke melding inzake uitsluiting van het Herroepingsrecht;
  3. informatie over garanties en bestaande services na aankoop, indien van toepassing;
  4. de prijs met inbegrip van alle belastingen op het product, de leveringskosten voor zover van toepassing, en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
  5. indien u een Herroepingsrecht heeft, het Modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 5 – Betaling

 1. Meer informatie over betalingen is te vinden op de Site: [URL invoegen].
 2. De prijs van de producten is zoals vermeld op de Site. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Verzendkosten (indien aanwezig) worden uitdrukkelijk vermeld op de Site vóór de aankoop van het (de) product(en).
 3. U bent verplicht ons onverwijld op de hoogte te stellen van eventuele onjuistheden in verstrekte of vermelde betalingsgegevens.

 

Artikel 6 – Levering

 1. Meer informatie betreffende de levering is te vinden op de Site: https://nl.gearshop.shimano.com.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat u bij de aankoop aan ons kenbaar heeft gemaakt.
 3. Wij zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 Dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien de bezorging niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 Dagen na plaatsing van de bestelling bericht.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf door u aangewezen en aan ons bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

Artikel 7 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Wij zorgen ervoor dat de door ons aan u geleverde producten voldoen aan de overeenkomst. Dit betekent dat deze producten de eigenschappen hebben die u op grond van de overeenkomst mag verwachten, rekening houdend met de aard van elk product en de informatie die wij over het product hebben verstrekt (bijvoorbeeld op onze Site) voordat u het product bestelde. Met betrekking tot al onze producten mag u verwachten dat deze de kenmerken hebben die nodig zijn voor een normaal gebruik van het betreffende product.
 2. Een door ons, onze leverancier, importeur of fabrikant aangeboden extra garantie kan nooit afbreuk doen aan de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegen ons kunt doen gelden indien wij zijn tekortgeschoten in de nakoming van ons deel van de overeenkomst.
 3. Onder een extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van ons, onze leverancier, importeur of fabrikant die u rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe wij of deze partijen wettelijk zijn verplicht in het geval wij of deze partijen zijn tekortgeschoten in de nakoming van ons deel van de overeenkomst.

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft u het recht de overeenkomst gedurende 14 Dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Wij mogen u vragen naar de reden van herroeping, maar u bent niet verplicht uw reden(en) op te geven.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde bedenktijd gaat in op de Dag nadat het product door u, of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, is ontvangen, of:
  1. als u meerdere producten heeft besteld: de Dag waarop u, of een door u aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen; of
  2. als de levering van een product uit verschillende leveringen of onderdelen bestaat: de dag waarop u of een door u aangewezen derde de laatste levering of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de Consument tijdens de Bedenktijd

 1. Tijdens de Bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
 2. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan is toegestaan in lid 1 van dit artikel.

 

Artikel 10 – Uitoefening van het Herroepingsrecht door de Consument en kosten daarbij

 1. Indien u uw Herroepingsrecht wilt uitoefenen, dient u dit binnen de Bedenktijd aan ons te melden door middel van het Modelformulier voor herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze. Meer informatie over de wijzen waarop u uw Herroepingsrecht kunt uitoefenen is te vinden op de Site: https://nl.gearshop.shimano.com.
 2. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 Dagen na de dag van melding als bedoeld in lid 1 van dit artikel, zendt u het product terug, of overhandigt u dit aan (een vertegenwoordiger van) ons. U heeft in ieder geval aan de termijn voor terugzending voldaan als u het product terugstuurt voordat de Bedenktijd is verstreken.
 3. U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren en, indien redelijkerwijs mogelijk, in originele staat en verpakking.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het Herroepingsrecht rust op u.
 5. U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

 

Artikel 11 – Shimano’s verplichtingen bij herroeping

 1. Nadat wij uw herroepingsverklaring hebben ontvangen, sturen wij zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
 2. Wij vergoeden alle door u gedane betalingen, inclusief eventuele leveringskosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch uiterlijk binnen 14 Dagen na de Dag waarop u de herroeping heeft gemeld. Wij kunnen de terugbetaling uitstellen totdat wij het product hebben ontvangen of totdat u aantoont dat u het product heeft teruggezonden.
 3. Voor elke terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die u aanvankelijk hebt gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. Terugbetaling is kosteloos voor u.
 4. Als u een dure leveringsmethode kiest in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten van de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 12 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Niets in deze Voorwaarden zal onze aansprakelijkheid jegens u beperken of uitsluiten:
 2. voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 3. voor opzet en grove nalatigheid; of
 4. voor enige andere aansprakelijkheid die volgens de wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
 5. Behoudens het eerste lid van dit artikel, is, voor zover wettelijk toegestaan, de totale (dat wil zeggen niet per claim) aansprakelijkheid jegens u voor alle claims die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van of de onmogelijkheid tot gebruik van enig deel van de Site, producten of anderszins onder deze Voorwaarden, hetzij door contract, onrechtmatige daad of anderszins, beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald voor het betreffende product in de 12 maanden voorafgaand aan de gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft tot de claim.

 

Artikel 13 - Klachten en vragen

Als u vragen of klachten heeft over het aanmaken van een account of de aankoop van een product, neem dan contact met ons op. U kunt ons bellen op +31(0)40 2612600, e-mailen naar happytohelp.shimano@essentielbpo.com
of schrijven naar:

Ter attentie van Shimano Gearshop.

Borchwerf 5
4704 RG Roosendaal
Nederland

 

Artikel 14 - Geschilbeslechting

 1. Op grond van Verordening (EU) nr. 524/2013 bestaat de mogelijkheid van buitengerechtelijke onlinegeschillenbeslechting. Zie voor details Verordening (EU) nr. 524/2013 en de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL.
 2. Wij maken geen gebruik van en zijn niet verplicht deel te nemen aan een geschillenprocedure van een arbitragecommissie voor consumenten.

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Op de tussen u en ons gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien het recht van het land waar u uw gewone verblijfplaats heeft echter dwingende consumentenbeschermingsrechten toekent die op u van toepassing zijn en gunstiger zijn dan het Nederlandse recht, blijven deze voor u gunstigere consumentenbeschermingsrechten van toepassing.
 2. U stemt in met de niet-exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Het is mogelijk dat u volgens toepasselijke wetgeving ook het recht heeft om een procedure bij een rechtbank van het land waar u woont te starten.

 

Artikel 16 - Privacy

Het aanmaken van een account en het kopen van producten van de Site vereist dat u onze privacyverklaring accepteert en instemt met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring. Wij verzoeken u de privacyverklaring in de voettekst van de Site te lezen, aangezien het belangrijke voorwaarden bevat die op u van toepassing zijn.

 

 

 

 

 


 

BIJLAGE I : MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

 

Modelformulier voor herroeping

 

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-           Aan:     Shimano Europe B.V.

Borchwerf 5
4704 RG Roosendaal
Nederland

happytohelp.shimano@essentielbpo.com

 

-           Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten: [beschrijving van het product] herroep/herroepen*.

 

-           Ontvangen op [datum van ontvangst van goederen]

-           [Naam consument(en)]

-           [Adres consument(en)]

-           [Handtekening consument(en)] (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

-           [Datum]

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.